Menu

过滤器

由于供气体用的热式质量流量计/控制器的固有结构,其产品对气体污染物非常敏感。为了提高平均故障间隔时间,一个重要因数就是须保证输入仪表的气体是干净的。内联过滤组件通过螺丝被固定在仪表入口,使其具有过滤功能。它包含一个316L烧结金属过滤器盒,适用于普通用途的过滤,并且可以应用恰当的溶剂来清洗。但如果气体中含有大量的微粒物质,建议使用一个上游过滤器。

 

可选

  • 低流量或者中等流式过滤器的仪表应该选择一个配有¼”内螺纹的入口连接;而高流量过滤器适合与配有½” 内螺纹的连接;超低流量过滤器配有一个1/8″连接。
  • 原则上应该选择低 ΔP的孔隙度; ΔP建议不要高于250到500mbar,并且孔隙度不应该大于5 μm。跨线滤波器的压差,可以帮助我们在网络上的在线计算工具FLUIDAT计算。

可供型号

形式 型号 压力等级 绝对压力(µm) 内/外接口
ultra-low-flow M-410-13  100 bar 0.5 I 1/8″female
M-420-13  200 bar O 1/8″male
M-410-16  100 bar 2 I 1/8″female
M-420-16  200 bar O 1/8″male
M-410-18  100 bar 7 I 1/8″female
M-420-18  200 bar O 1/8″male
M-410-20  100 bar 15 I 1/8″female
M-420-20  200 bar O 1/8″male

 

形式 型号 压力等级 绝对压力(µm) 内/外接口
low-flow M-411-13 100 bar 0.5

I

1/4″female
M-421-13 200 bar

O

1/4″male
M-411-16 100 bar 2

I

1/4″female
M-421-16 200 bar

O

1/4″male
M-411-18 100 bar 7

I

1/4″female
M-421-18 200 bar

O

1/4″male
M-411-20 100 bar 15

I

1/4″female
M-421-20 200 bar

O

1/4″male

 

形式 型号 压力等级 绝对压力(µm) 内/外接口
medium-flow M-412-16 100 bar 2

I

1/4″female
M-422-16 200 bar

O

1/4″male
M-412-17 100 bar 5

I

1/4″female
M-422-17 200 bar

O

1/4″male
M-412-19 100 bar 10

I

1/4″female
M-422-19 200 bar

O

1/4″male
M-412-21 100 bar 20

I

1/4″female
M-422-21 200 bar

O

1/4″male

 

形式 型号 压力等级 绝对压力 (µm) 内/外接口
high-flow M-413-16 100 bar 2

I

1/2″female
M-423-16 200 bar

O

1/2″male
M-413-17 100 bar 5

I

1/2″female
M-423-17 200 bar

O

1/2″male
M-413-19 100 bar 10

I

1/2″female
M-423-19 200 bar

O

1/2″male
M-413-21 100 bar 20

I

1/2″female
M-423-21 200 bar

O

1/2″male
M-413-33 100 bar 40

I

1/2″female
M-423-33 200 bar

O

1/2″male